[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.0
สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอตากใบ
 
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 9 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก


 

ระบบPSIS

สทศ.

สช.

ระบบ MIS


  
รู้จัก สช.  
 


การจัดตั้งสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอตากใบ

               คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2551 รับทราบรายงานผลการประชุมคณะกรรมการเขตพัฒนาพิเศษจังหวัดชายแดนใต้ (กพต.) ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2551 ในเรื่องการบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีมติให้จัดตั้งสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด และสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ เป็นหน่วยงานสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงศึกษาธิการ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายจุรินทร์  ลักษณวิศิษฎ์) ได้ลงนามประกาศจัดตั้ง เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2552 โดยมีอำนาจหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุน กำกับ เร่งรัด นิเทศและติดตามการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนเอกชน สถาบันศึกษาปอเนาะ และศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา)

               สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอตากใบ ตั้งอยู่ ณ ถนนพิทักษ์ประชากิจ ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ
จังหวัดนราธิวาส โดยได้รับความอนุเคราะห์จากที่ว่าการอำเภอตากใบ

อำนาจหน้าที่ของสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอตากใบ
                 1. ประสานการจัดทำแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการการศึกษาเอกชนให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐ นโยบายการเสริมสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้
           2. ส่งเสริม สนับสนุน กำกับ เร่งรัด นิเทศ และติดตาม การพัฒนาการศึกษาโรงเรียนเอกชน สถาบันศึกษาปอเนาะ และศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา)
           3. จัดทำข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการศึกษาของโรงเรียนเอกชนทุกประเภท สถาบันศึกษาปอเนาะ และศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา)
           4. ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

วิสัยทัศน์ (Vission)
                สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอตากใบ ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาเอกชนอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ มาตรฐาน โดยมุ่งการพัฒนาการศึกษาให้มีความรู้คู่คุณธรรม เน้นการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

พันธกิจ (Mission)
                
                1. ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาเอกชนได้อย่างทั่วถึงและเป็นระบบ
           2. ยกระดับคุณภาพการศึกษาเอกชนในอำเภอตากใบให้ได้มาตรฐาน
           3. พัฒนา สนับสนุน บุคลากรสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอตากใบสู่ความเป็นเลิศ
           4. จัดระบบบริหารจัดการภายในที่เด่นชัด เข้มแข็ง เป็นระบบ
           


Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.0
สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอตากใบ ถนนพิทักษ์ประชากิจ ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
webmaster :โทรศัพท์/โทรสาร : 073-581731 E-mail: linling4power@gmaill.com
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.0